Logowanie / rejestracja

Jakie warunki musi spełnić organizacja?

Warunki określające możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości przez organizacje pozarządowe szczegółowo reguluje art. 10a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów (UEPiK) jest dostępna między innymi dla stowarzyszeń, fundacji i kół gospodyń wiejskich, które spełniają poniższe kryteria:

 • działają w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 UDPPW,
 • nie prowadzą działalności gospodarczej,
 • nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego,
 • osiągają przychody wyłącznie z:
  • działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej,
  • działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług,
  • tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,
  • tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach,
 • w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, o których mowa w pkt 4, w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł – jeżeli decyzję w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów podejmie organ zatwierdzający w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

UEPiK a działalność gospodarcza

Prowadzenie działalności gospodarczej równa się z utratą możliwości prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Warto zaznaczyć, że wpis do rejestru przedsiębiorców jest uznawany za prowadzenie działalności gospodarczej – nie ma znaczenia czy organizacja faktycznie taką prowadzi.

UEPiK a status OPP (organizacji pożytku publicznego)

Status OPP uniemożliwia prowadzenie uproszczonej księgowości w myśl art. 10a ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.