Z czego składa się UEPiK w NGO?

Składowe uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów określa § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego:

§ 2. Uproszczona ewidencja obejmuje zbiory zapisów, obrotów (sum zapisów), które tworzą:
1) zestawienie przychodów i kosztów określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) zestawienie przepływów finansowych określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) karty przychodów pracownika;
4) wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzoną działalnością, zwany dalej „wykazem”.

Zestawienie przychodów i kosztów – zbiór informacji o transakcjach, kontrahentach, przychodach z wyodrębnieniem działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, działalności odpłatnej i pozostałych przychodów oraz kosztów z podziałem na stanowiące i niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.

Zestawienie przepływów finansowych – informacje obejmujące dwa okresy: sprawozdawczy i łączny od początku roku podatkowego. Zawiera zsumowane przychody, koszty, powstały dochód, dochód wolny od podatku, wydatki pokryte z dochodu zwolnionego od podatku oraz informacje o dochodzie i wydatkach związanych z dochodem zwolnionym od opodatkowania w latach ubiegłych.

Karty przychodów pracownika – zestawienie obejmujące między innymi miesiąc wypłaty wynagrodzenia, sumę przychodów, koszty uzyskania przychodów, składki na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez pracownika, podstawę obliczenia zaliczki na podatek czy kwotę do wypłaty pracownikowi.

Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – dokument zawierający informacje o datach nabycia i przyjęcia do użytkowania, rodzaju dokumentu potwierdzającego nabycie, identyfikację środków oraz kody klasyfikacyjne. Wykaz zawiera także dane o wartości początkowej, stawce amortyzacyjnej, zaktualizowanej wartości początkowej, likwidacji lub zbyciu oraz przyczynie podjęcia tej decyzji.

Jeśli uważasz, że ta treść jest wartościowa, prosimy – udostępnij ją: